Selecteer een pagina

16-12-2021

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door Mosselevents te organiseren

sportevenement: Otterlo Trailrun.

  1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten

wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

  1. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan

het evenement.

  1. Organisator: de rechtspersonen (Mosselevents) waarmee de

deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een deelnemer dient op dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste

de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar

te hebben bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het

daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien

het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is

voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke

omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan,

ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer

gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor

enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de

deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade

van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator

toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook

voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van

letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid

van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft

de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten

hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade

uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die

hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,

veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede

gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze

eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op

het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die

derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen

handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient

afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde

schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die

een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname

aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator

toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor

openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en

beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator

opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een

Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven

voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het

inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken

van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van

informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de

Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam

en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via

internet.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

Privacy policy voor Otterlo Trailrun, eigenaar van otterlo-trailrun.nl 1) Waarborgen Privacy Het waarborgen van de privacy van bezoekers van otterlo-trailrun.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 2) Toestemming Door de informatie en de diensten op otterlo-trailrun.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 3) Vragen Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  otterlo-trailrun.nl en specifiek otterlo-trailrun.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is wijnand@otterlo.com. 4) Monitoren gedrag bezoeker otterlo-trailrun.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 5) Gebruik van cookies otterlo-trailrun.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 6) Cookies uitschakelen U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 7) Cookies van derde partijen Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Hoefbouw.nl te beïnvloeden.  
Save settings
Cookies settings